فریبا حق شناس

مدیر استخر بانوان

محمد ابراهیم زاده

مدیر استخر آقایان

زهرا ادیب

امور مالی

سعید شریفی

امور فنی و تاسیسات

کریم طاهری

مدیر داخلی مجتمع

هادی ابری مقدم

مدیر داخلی

ساسان افشاری

کارپردازی

محمدرضا ستاریان

پذیرش