حسین مرادی

ابوالفضل رستمی

آشپز

علی اکبر محمدی

ناصر کیانی

احمد رضا محسنی

مامور خرید

حمیدرضا عبد یزدان

آشپز

بابک باباچاهی

تعمیرگاه

حجت اله الیاسی

مسئول آشپزخانه

میترا برزیگر

دبیرخانه و امور رایانه

فریبا جمشیدی

مخابرات

محسن میرزاخانی

انبار

آیت اله انصاری پور

سرایدار