امکانات مجتمع

اردوگاه شهید بهشتی

خوابگاه ها

امکانات ورزشی

ساختمان ها

رستوران ها