رزومه ها

صفحه نخست » رزومه ها

اصغر اسماعیلی

رئیس اردوگاه شهید بهشتی اصفهان

یداله عبدالرضایی

کارشناس مسئول امور مالی و عامل ذیحساب

رضا کلیایی

کارشناس امور اجرایی و امور قراردادها

محمدرضا ستاریان

کارشناس پذیرش و امور اردوها

ساسان افشاری

مسئول کارپردازی

سعید شریفی

کارشناس فنی و تاسیسات

غلامعلی ایزدی

کارپردازی

فریبا جمشیدی

مسئول مخابرات

میترا برزیگر

کارشناس فناوری اطلاعات - دبیرخانه